Bán ngoài chợ cộng đồng

# Họ tên Bán tối đa Bán tối thiểu Tỷ giá Công cụ